Dr. Sonja Pavlović

rijec-strucnjaka-sonja-pavlovic Farmakogenomika – na putu ka personalizovanoj medicni. Farmakogenomika izučava ulogu nasleđenih individualnih razlika u odgovoru na različite terapeutike. Istraživanja na polju farmakogenomike se trenutno razvijaju u dva glavna pravca: identifikacija specifičnih gena i produkata gena povezanih sa različitim bolestima koji bi mogli predstavljati metu za nove terapeutike i identifikacija gena i alelskih varijanti gena koji bi mogli uticati na odgovor organizma na već postojeće lekove. Konačni cilj farmakogenomike je individualizacija terapije pacijenata u skladu sa njegovim genotipom. Dr Sonje Pavlović ima velik doprinos na polju farmakogenomike (uticaj kvalitativnih i kvantitativnih polimorfizama u genu za TPMT na lečenje i modifikaciju terapeutskog protokola kod dečje akutne limfoblastne leukemije).

Dr Sonja Pavlović, sa instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu izjavila je da je regenerativna medicina koja koristi matične ćelije pojedinca za njegovo sopstveno liječenje i farmakogenetika, koja daje informaciju koji lijek i koja doza lijeka su optimalne za svakog pacijenta pojedinačno, predstavljaju fascinantne primjere kojima se san o personalizovanoj medicini ostvaruje. “Matične ćelije su najmoćnije ćelije koje čovek posjeduje. Svaki čovek je jedinstven po tome što ima neponovljiv zapis u svojim genima. U genima je ispisana knjiga o svim nasim osobinama, pa i o onima koje su bitne za toleranciju na lijekove. Naime, postoje geni koji su uključeni u metabolizam pojedinih lijekova. Kako ljudi nemaju isti genetički zapis, jasno je da različiti lijekovi i različite doze lijekova ne djeluju isto kod svakog od nas. Kako bi naučna dostignuća iz ovih oblasti bila što prije primenjena, najvažnije je da informacija o njima stigne do opšte i stručne javnosti.