Liječenje matičnim ćelijama

Nauka i medicina danas bilježe najznačajnija dostignuća i priznanja upravo na polju regenerativne medicine, odnosno liječenja matičnim ćelijama.

Trenutno se matičnim ćelijama uspješno liječi više od 80 bolesti. Ova oblast medicine se neprestano razvija, što pokazuju dostignuća kliničkih ispitivanja. Izvjesno je da će u bliskoj budućnosti one imati još širu primjenu.

Matične ćeliije se već koriste u liječenju hematoloških, imunoloških i metaboličkih poremećaja, kao i određenih tipova malignih bolesti. Za pojedine bolesti, matične ćelije su jedina mogućnost liječenja, dok se u nekim slučajevima primjenjuju kada su prethodni izvori liječenja neuspješni ili kada je bolest agresivna.

Nakon transplantacije, matične ćelije se prirodno kreću kroz krvotok prema oštećenim područjima. Kada je transplantacija uspješna, stvoren je novi, zdrav imunološki sistem.

Zakažite termin

Akutna bifenotipna leukemija
Akutna limfocitna leukemija (ALL)
Akutna mijeloidna leukemija (AML)
Akutna nediferentovana leukemija
Adultni T-ćelijski limfom/leukemija
Hronični Epstein Barr limfom
Hronična limfocitna leukemija (CLL)
Hronična mijeloidna leukemija (CML)
Ewing sarkom
Hodgkin limfom
Juvenilna hronična mijeloidna leukemija (JCML)
Juvenilna mijelomonocitna leukemija (JMML)
Akutna mijeloidna/NK-ćelija leukemija
Non-Hodgkin limfom
Prolimfocitna leukemija
Leukemija plazma-ćelija
Hronična mijelomonocitna leukemija (CMML)
Nedostatak adhezije leukocita
Multipli mijelom
Neuroblastom
Rabdomiosarkom
Timom
Waldenstrom makroglobulinemija
Wilms tumor
Akutna mijelofibroza
Agnogena mijeloidna metaplazija (mijelofibroza)
Amiloidoza
Aplastična anemija
Beta talasemija major
Blackfan-Diamond anemija
Kongenitalna amegakariocitna trombocitopenija
Kongenitalna citopenija
Kongenitalna diseritropoetska anemija
Kongenitalna diskeratoza
Esencijalna trombocitemija
Fanconi anemija
Glanzmanova trombastenija
Mijelodisplastični sindrom (MDS)
Paroksizmalna noćna hemoglobinurija
Plicitemija vera (PRV)
Čista aplazija crvenih krvnih zrnaca (PRCA)
Refraktorna anemija sa ekscesom blasta (RAEB)
Refraktorna anemija sa ekscesom blasta u tranziciji (RAEB-T)
Refraktorna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS)
Shwachman-Diamond sindrom
Srpasta anemija
Kongenitalna eritropoetska porfirija (
Gunterova bolest)
Gošeova bolest
Hunterov sindrom
Hurlerov sindrom
Krabbeova bolest
Lesch-Nyhan sindrom
Manosidoza
Maroteaux-Lamy sindrom (MPS-VI)
Metahromatska leukodistrofija
Mukolipidoza II
Battenova bolest
Niemann-Pickova bolest
Sandhoffova bolest
Sanfilippo sindrom (MPS-III)
Scheie sindrom (MPS-IS)
Sly sindrom (MPS-VII)
Tay Sachsova bolest
Wolmanova bolest
X-vezana adrenoleukodistrofija
Deficijencija adenozin-deaminaze (SCID)
Bare limfocitni sindrom (SCID)
Chediak-Higashi sindrom (SCID)
Hronična granulomatozna bolest
DiGeorge sindrom
Evans sindrom
Fukosidoza
Hemofagocitna limfohistiocitoza (HLH)
Hemofagocitna Langerhansova histiocitoza
IKK gama deficijencija
Kostmann sindrom (SCID)
Mijelokateksija
Omenn sindrom (SCID)
Defincijencija fosforilaze (SCID)
Purin-nukleozid (SCID)
Retikularna disgeneza (SCID)
Teška kombinovana imunodefincijencija (SCID)
Displazija timusa
Wiskott-Aldrich sindrom
X-vezana agamaglobulinemija
X-vezani limfoproliferativni poremećaj
X-vezani sindrom povišenog IgM
Poremećaji imunološkog Sistema, poliendokrinopatije, enteropatije, X-vezani sindromi